Pirátská povolební strategie ve Zlínském kraji

Pirátská povolební strategie ve Zlínském kraji

Piráti ve Zlínském kraji schválili v hlasování krajského fóra povolební strategii, která stanovuje postup v rámci vyjednávání do nadcházejících krajských voleb. Tento dokument je pro Piráty zásadní a je veřejným závazkem kandidátů vůči členům a voličům. Strategie stanoví, že nominantem na hejtmanku a lídrem ve vyjednávacím týmu je Hana Ančincová. Piráti ve Zlínském kraji budou o koaliční spolupráci jednat nejdříve v neděli po ukončení voleb a vždy za účasti minimálně tří členů vyjednávacího týmu.

Povolební strategie určuje složení vyjednávacího týmu. Jeho prvním členem a předsedou bude lídryně krajské kandidátky Hana Ančincová. Další dva členové budou zvoleni krajskými zastupiteli a krajským předsednictvem, přičemž jeden člen vyjednávacího týmu bude z řad mimo zvolených zastupitelů.

Nominantem na hejtmanku je lídryně krajské kandidátky, kterou je Hana Ančincová.

Vyjednávací tým

a) V den uzavření volebních místností bude volební štáb sledovat zveřejňované výsledky voleb a informovat kandidáty, u kterých bude vysoká pravděpodobnost zvolení.

b) Jakmile budou výsledky známy s dostatečnou jistotou, sejdou se zvolení kandidáti s krajským předsednictvem a zvolí tříčlenný vyjednávací tým (+dva náhradníky), ve kterém bude alespoň jeden člen mimo řady zvolených zastupitelů.

c) Vyjednávací tým má výhradní pravomoc a odpovědnost za vedení jednání o koaliční spolupráci na krajské úrovni. Průběh jednání průběžně důvěrně konzultuje se zastupitelským klubem a o vývoji informuje krajské předsednictvo.

d) Mluvčím vyjednávacího týmu bude lídr zvolené kandidátky, který bude oprávněn ke komunikaci s médii a veřejností. Ostatní členové vyjednávacího týmu, zastupitelé, kandidáti i členové strany se zdrží vyjádření pro média ohledně činnosti vyjednávacího týmu.

e) Předsedou vyjednávacího týmu je lídr zvolené kandidátky, který je oprávněn k přípravným jednáním ohledně setkání vyjednávacího týmu se zástupci potenciálních koaličních partnerů.

f) Vyjednávací tým prodiskutuje aktuální strategii jednání. Vlastní jednání o koaliční spolupráci budou zahájena nejdříve den následující po druhém dni voleb.

g) Návrh koaliční smlouvy, kterou vyjednávací tým vyjednal, předloží tým s podrobným zdůvodněním a včetně známých personálií krajskému fóru ke schválení v referendu. Volební tým je povinen v průběhu jednání upozornit ostatní strany jednání na skutečnost, že dohodnutá koaliční smlouva podléhá schválení KF a do té doby nemůže být závazná.

h) Pokud je návrh koaliční smlouvy s koaličním programem schválen krajským fórem, má znění koaličního programu přednost před původním volebním programem, který však nepozbývá platnosti.

Podmínky pro účast v koalici.

a) Odmítáme koalice s extremistickými stranami a lidmi s korupční minulostí, nebo s možnými střety zájmů. V koalici nebudeme se stranou či hnutím, které svými projevy popírají nebo ohrožují principy demokratického právního státu, Listinu základních práv a svobod, nesou historické dědictví likvidace demokracie v této zemi, šíří nesnášenlivost, odpor či diskriminaci vůči skupinám lidí - tj. zejména KSČM nebo SPD.

b) Ke koaliční spolupráci budeme přednostně hledat partnery, kteří ctí principy transparentnosti, participace občanů, potlačování klientelismu a předcházení konfliktu zájmů a také kde bude většinová shoda našich programových bodů.

c) Členem rady nebude osoba odsouzená ze zločinu nebo z trestného činu spáchaného v souvislosti s výkonem veřejné funkce.

d) Není přípustné, aby za Piráty nově zvolený uvolněný člen krajského zastupitelstva zastával další uvolněnou politickou funkci (viz kodex zastupitele) nebo více než jednu další neuvolněnou funkci.

e) Nominanty Pirátů do výborů a komisí určí klub v dohodě s PKS a odborně příslušným krajským programovým týmem.

f) Nominanti do dozorčích rad organizací s účastí kraje budou vybráni na základě výběrových řízení.

g) Doporučíme, aby žádná z vládních stran neměla většinu v Radě kraje.

Podmínky konstruktivní opoziční práce

a) Pokud nebudeme součástí koalice, chceme získat taková místa ve výborech a komisích, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, případně také zasáhnout při podezření na pochybné aktivity.

b) Naše opozice bude konstruktivní. Formou připomínek, předkládáním návrhů, prací ve výborech a komisích, zveřejňováním informací a aktivizací občanské veřejnosti nadále budeme usilovat o prosazování našeho programu.

c) Demokraticky zvolenou radu budeme respektovat a nebudeme se snažit za každou cenu vyvolat její pád, protože je pro nás důležitá stabilita kraje.

Pravidla zastupitelského klubu

a) Klub zastupitelů Pirátů tvoří všichni zvolení zastupitelé na kandidátce České Pirátské strany. Každý pirátský zastupitel se řídí schváleným kodexem, programem a touto strategií. Klub usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek, tedy i při hlasování na zastupitelstvu.

b) Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu podle odborné kompetence, volí a odvolává svého předsedu a případné místopředsedy.

c) Klub schválí způsob společného plánování priorit, projektového vedení, pravidelného vyhodnocení a zveřejňování dosahovaných výsledků zastupitelů a dalších funkcionářů a požadavky na předjednání návrhů v gesčních týmech.

d) Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, bude klub nebo zástupce ve výboru či komisi konzultovat otázku s odbornými garanty Pirátské strany, krajským předsednictvem, krajským fórem nebo konkrétním místním sdružením, vždy dle místní příslušnosti či gesce. Stejně tak se tyto orgány mohou s konkrétní záležitostí obrátit na klub a ten je povinen s nimi věc projednat.

e) Klub bude usilovat o co nejužší kontakt mezi klubem a stranou. Klub bude pravidelně informovat členskou základnu a krajské fórum o své činnosti a výsledcích.

f) Zápisy z jednání klubu o projednávaných tiscích jsou členům a registrovaným příznivcům zpravidla přístupná.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články