Přehled iniciativ na podporu adaptace dětí a vyrovnání vzdělávacích ztrát v důsledku distanční výuky

19. července 2021
Přehled iniciativ na podporu adaptace dětí a vyrovnání vzdělávacích ztrát v důsledku distanční výuky

Úprava vzdělávacího obsahu

V souvislosti s distančním vzděláváním a zejména ve vztahu k délce jeho trvání přistoupila v průběhu letošního školního roku většina škol k různým formám úprav vzdělávacího obsahu. Bylo třeba rozhodnout, která vzdělávací témata upřednostnit a která naopak upozadit nebo alespoň zjednodušit. V každém případě je zřejmé, že naprostá většina škol nevzdělávala své žáky v plném souladu se školním vzdělávacím programem (ŠVP), což samozřejmě nebylo ani možné, ani doporučované. Přínosem bude provedené změny ve vztahu k ŠVP zaznamenat a promyslet také obsahové zaměření vzdělávání pro následující školní rok. Vůbec není nutné provádět změny ihned ve formě úprav ŠVP, ale plně postačí promyslet a připravit interní evidenci změn ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovaných předmětů a ročníků, která poslouží především pedagogům, žákům a jejich zákonným zástupcům příslušné změny pochopit a následně je ve vzdělávání realizovat.

Duševní zdraví a ohrožené děti

Pandemie koronaviru negativně zasáhla i do oblasti duševního zdraví a v některých případech prohloubila nepříznivou situaci ohrožených dětí. V této souvislosti MŠMT připravilo dvě aktivity.

K plynulejšímu návratu do škol a třídních kolektivů budou během letních prázdnin podpořeny letní aktivity s cílem obnovení sociálních vazeb, studijních návyků, motivace k učení a k podpoře duševního zdraví dětí a žáků je zaměřena výzva Letní kempy 2021. MŠMT pro tuto aktivitu zajistilo prostředky v celkové výši 270 milionů korun, účastnit se může až 100 tisíc dětí a žáků. Příjemci dotace byli vyzváni k navázání spolupráce s konkrétními školami, aby mohli program kempů zaměřit na potřeby konkrétních dětí a žáků.

Izolace dětí v souvislosti s distanční výukou zintenzivnila problematiku ohrožených dětí. V srpnu 2021 Vám bude zaslána pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení karta identifikace ohroženého dítěte s návaznou metodikou. Cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům sadu znaků, dle kterých lze identifikovat dítě v ohrožení, se kterým je špatně zacházeno. Učitel, který špatné zacházení s dětmi zaregistruje, není oprávněn zahajovat vyšetřování, shromažďovat důkazy nebo vyhodnocovat hodnověrnost sdělených informací a není za to zodpovědný. Nicméně je povinen pomoc vyhledat, kdykoliv má důvodné podezření, že je s dítětem špatně zacházeno. Další informace naleznete na webových stránkách dusevnizdravi.edu.cz.

Národní plán podpory návratu do škol

Se začátkem nového školního roku 2021/2022 budou podpořeny všechny základní školy, nižší stupně gymnázií a konzervatoří a poslední ročníky středních škol a konzervatoří (mimo jednoleté a zkrácené obory) v aktivitách k vyrovnání vzdělávacích ztrát jednotlivých žáků. Každá škola obdrží od příštího školního roku finanční prostředky na cílenou pomoc potřebným žákům, které bude oprávněna použít primárně ke zlepšení školních výsledků identifikovaných žáků, sekundárně pak na adaptační a socializační aktivity pro širší kolektivy žáků a studentů. Pedagogickou intervenci mohou zajišťovat stávající pedagogičtí zaměstnanci školy nebo odborníci z řad veřejnosti, studenti vysokých škol, popř. dobrovolníci. V případě znevýhodnění obdrží škola vyšší částku. O vyšší míře podpory bude MŠMT školy informovat samostatně.

Výuka plavání

V důsledku mimořádných opatření v rámci pandemie onemocnění covid-19 nemohli žáci 1. stupně základních škol absolvovat povinnou výuku plavání po dobu druhého pololetí školního roku 2019/2020 a po celý školní rok 2020/2021. Základním školám ve spolupráci s plaveckými školami a bazény doporučujeme, aby se maximálně snažily zajistit povinnou výuku plavání pro všechny žáky, kteří se jí v důsledku pandemie nemohli zúčastnit. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání není v tomto smyslu omezující a základní školy mohou výuku plavání uskutečnit v příštím školním roce nebo ji přesunout do vyššího ročníku, případně i na začátek 2. stupně ZŠ, a to v rámci organizačních možností plaveckých škol a bazénů, tedy i na úkor nepovinné výuky plavání, zájmového plavání žáků, případně plavání dětí mateřských škol. Další možností je zorganizovat výuku plavání jako pobytový výcvik. Nemusí tedy probíhat v rámci běžné výuky ve škole, další alternativou jsou intenzivní plavecké kurzy (obdoba lyžařských kurzů), školy v přírodě s výukou plavání atd.

Kromě výše uvedených informací MŠMT připravuje další metodiky, které budou k dispozici v průběhu letních měsíců. Všechny informace a doporučení ke vzdělávání a jeho organizaci naleznete na webových stránkách https://koronavirus.edu.cz/.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jakub Zach: Zlínský kraj je prvním regionem v Česku, kde bude ve veřejné dopravě fungovat švýcarská mobilní aplikace

Jakub Zach: Zlínský kraj je prvním regionem v Česku, kde bude ve veřejné dopravě fungovat švýcarská mobilní aplikace

Kde si koupit jízdenku, jakou zvolit, jak za ni zaplatit... Podobné otázky již brzy nebudou muset řešit cestující ve Zlínském kraji. Krajská společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) zahájila spolupráci se švýcarskou společností FAIRTIQ – světovým technologickým lídrem v placení jízdného. Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) se tak stane prvním systémem veřejné dopravy v Česku, v němž bude možné cestovat právě s aplikací FAIRTIQ. Co aplikace přinese cestujícím, kde všude ji využijí a hlavně od kdy bude v regionu spuštěna – o tom jsme si můžete přečíst v rozhovoru s předsedou Výboru pro dopravu zastupitelstva Zlínského kraje Jakubem Zachem pro Dobrý den s kurýrem.