Report z červnového zastupitelstva Zlínského kraje: Co prosadili Piráti?

28. 06. 2021
Report z červnového zastupitelstva Zlínského kraje: Co prosadili Piráti?

Pojďte se podívat na to, co se nám podařilo prosadit na červnovém krajském zastupitelstvu!

Krajské sociální služby mají nový Akční plán rozvoje

Nejdůležitější zprávou ze sociální oblasti je schválení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby a schválení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2022.

“Akční plán slouží pro pravidelné sledování a vyhodnocování cílů, priorit a opatření stanovených ve střednědobém plánu. Cílem je definovat strategii v oblasti sociálních služeb pro daný rok a aktualizovat stávající krajskou síť sociálních služeb, aby lépe pokrývala potřeby občanů kraje,” uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, odpovědná za sociální oblast, neziskový sektor, životní prostředí a zemědělství.

Významným krokem pro zlepšení sociálních služeb v kraji je i schváleni finanční podpory z krajského rozpočtu. Cílem je lepší dostupnost sociálních služeb a zajištěni naplňování individuálních priorit poskytovatelů sociálních služeb.

Pracujeme na dotacích na vodovody a kanalizace v malých obcích

Na posledním Zastupitelstvu Zlínského kraje došlo také k aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, který je základním prvkem plánování v oboru.

“Přesto se mohou vyskytnout případy, kdy obec navrhuje řešení zásobování vodou nebo odkanalizování svého území odlišně, než je navrženo v krajském dokumentu. Rovněž jednáme v rámci Asociace krajů i s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství o intenzivnější finanční podpoře rozvoje vodovodů a kanalizací v malých obcích. U podpor decentralizovaných systémů čističek odpadních vod panuje jistý nesoulad mezi těmito dvěma ministerstvy. Řešení formou centrální kanalizace může být pro některé obce finančně nevýhodné a někdy by bylo pro obec praktičtější a výhodnější budovat decentralizované ČOVky. Problém je, že Ministerstvo zemědělství tento postup nepodporuje a na základě negativního stanoviska pak obce následně nemohou čerpat dotace,” uvedla Ančincová.

Cestování a přestupy v kraji budou jednodušší

Krajské zastupitelstvo schválilo investice na nákup nových digitálních informačních panelů v přestupních uzlech. Cestující na nich najdou všechny důležité informace o spojích, časech odjezdů, či případného zpoždění. Cestování tak bude jednodušší a přehlednější.

Výsledky zastupitelstva potěší i řidiče. Schválené navýšení investic o 18 milionů korun půjde na opravy, modernizaci a rekonstrukci krajských cest II. a III. třídy. Společnost Koved posílí díky nákupu nového služebního vozidla, určeného na kontroly smluvních závazků dopravců, dodržování kvality vozidel a služeb veřejné dopravy.

“Integrace veřejné dopravy není jen o novém tarifu, ale i zkvalitňování služeb a komfortu pro lidi. Umístění informačních panelů na přestupních bodech IDZK je jednou z možností, jak komunikovat s cestujícími a informovat je o aktuální dopravě. Současně chystáme mobilní aplikace. Také koupě vozidla pro Koved má přispět ke zkvalitnění služeb v dopravě, protože umožní kontrolu plnění standardů, kterým se dopravci zavázali,” sdělil pirátský předseda Výboru pro dopravu Jakub Zach.

Kraj přispěje na nákup až 750 nových notebooků pro učitele

Nejlepší zprávou pro krajské školství je vyčlenění 15 milionů korun na nákup notebooků pro učitele krajských škol. Tímto krokem, který iniciovala naše radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová, budou pokryty základní potřeby obnovy informačních a komunikačních technologií (ICT) v 97 příspěvkových organizacích, které kraj zřizuje.

“Pravidelně zjišťuji potřeby škol, které mám ve své oblasti na starosti, a ukázalo se, že právě technické vybavení je nutností nejen pro distanční výuku, ale i pro výuku prezenční, která se takto stává efektivnější,” vysvětlila Fišerová.

Díky této dotaci Zlínského kraje mohou školy zakoupit téměř 750 nových notebooků, které nahradí a doplní stávající vybavení.

Podpora kulturních akcí a dotační programy v kultuře

Dále byly podpořeny například příspěvky pro 2 projekty hvězdárny ve Valašském Meziříčí v rámci Operačního programu Interreg ČR-SR. Také bylo schváleno financování kulturních akcí nadregionálního významu, spolu s rozdělením individuálních dotací. Zlínsky Film Festival na uspořádání Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež tak dostane až 3 milióny korun.

“Když to shrnu, tak celkem jsme do kulturních projektů regionálního, nadregionálního charakteru a jiné významné akce vyčlenili 13 602 tisíc korun a pro opravu památek 6 500 korun. Původní rozpočet pro dotační tituly v kultuře se mi podařilo v průběhu roku zvýšit a já věřím, že tyto finance organizátorům v této nelehké době pomohou,” shrnula Fišerová.

Ta upozornila také na možnost žádat o podporu pro kulturní akce pořádané ve 2. polovině roku, a to v termínu od 1.7 až 9.7.2021. V programu je připraveno přes 2 miliony korun.

Sportovaní odteď s navýšenou podporou kraje

Nezaostává ani podpora sportu a mládeže v kraji. Dotace na sport ve výši jednoho milionu korun poputují do Fotbalové akademie Slovácka a Zlína. Dále pak téměř dva miliony korun do Akademie Berani Zlín a podpora až 3 miliony pro Barum Czech Rally Zlín.

“Plníme slib a podporujeme děti a mládež v akademiich napříč sporty a napříč krajem. Snažíme se podporu nasměrovat více do menších klubů, které jsou pro zdravý rozvoj dětí nepostradatelné,” říká Jiří Jaroš, odpovědný za oblast digitalizace, mládeže a sportu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články