Report z dubnového zastupitelstva Zlínského kraje: Co prosadili pirátští radní?

Report z dubnového zastupitelstva Zlínského kraje: Co prosadili pirátští radní?

Zasedání krajského zastupitelstva 19.4.2021 bylo velmi intenzivní a obsahově bohaté. Přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího, co se pirátským radním podařilo prosadit.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Podpora akcí agrárních komor a turistického značení

Zlínský kraj podpořil tradiční akce agrárních komor - TOP Víno Slovácka, Chovatelský den a Dožínky.

“Kraj akce podporuje dlouhodobě a já pevně věřím, že dojde ke zmírnění epidemiologické situace a tyto akce se budou konat,” říká statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová odpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství.

Podpora zmírnění následků sucha v lesích

Zlínský kraj usiluje o zmírnění následků sucha v lesích. Usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest podpoří dotacemi v celkové výši 3,55 milionů korun. Dotace mohou žadatelé využít například na zřízení drenáže, propustky, protipožární nádržky a další opatření, která povedou k usměrňování odtoku a vsakování vody v lesích. Cílem programu je podpořit provádění lesnických činností, zvýšení odolnosti lesních porostů a zadržení vody v krajině.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Podpora sociálně zdravotních aktivit

Kraj podpořil v rámci rozvoje sociálních služeb činnosti související s reformou péče o duševní zdraví.

“Smyslem programu je podpořit takové aktivity, které vedou ke zlepšení zdravotního, fyzického a psychického stavu seniorů i osob se zdravotním postižením, posílení vztahů v rodinách a jejich soudržnosti, zvýšení motivace k dárcovství krve, zabezpečení bezbariérového prostředí,” doplňuje Hana Ančincová, odpovědná za sociální oblast.

KULTURA

Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu

V 1. kole Programu na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu bylo v řádném termínu doručeno 77 žádostí, 1 žádost byla ze strany žadatele stornována. Členové hodnotící komise obodovali 76 žádostí s tím, že na základě přiděleného počtu bodů byla následně sestavena tabulka. V souladu s odst. 7.2 daného programu doporučila hodnotící komise RZK k podpoře 64 žádostí s krácením o 5 %. V daném programu bude vypsáno ještě 2. kolo, kde budou k dispozici 2 miliony korun. Žádosti se budou přijímat od 1. 7. 2021 do 9. 7. 2021 do 11:00 hodin - akce s termínem konání od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.

Individuální podpora pro mimořádně významné projekty na poli kultury pro rok 2021

“Projekty, které jsme již podpořili, nebo pro ně dotace navrhujeme, výrazně ovlivňují kulturní život v našem regionu a jsou s ním úzce spjaty. Navíc také korespondují se strategickými zájmy a cíli Zlínského kraje v oblasti uchování jeho nehmotného kulturního dědictví,“ sdělila krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.

Schválili jsme:

  • 2 000 000 korun pro Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na kulturní činnost v roce 2021
  • 2 000 000 pro Městské divadlo Zlín (ke stejnému účelu)
  • 900 000 korun spolku Asociace českých filmových klubů na 47. Letní filmovou školu Uherské Hradiště
  • 350 000 korun spolku Regionální filmový fond na rozvoj a propagaci filmového průmyslu ve Zlínském kraji.

Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

Orgánům kraje bylo předloženo ke schválení rozdělení dotací na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu u 43 projektů, jejichž žádosti úspěšně prošly hodnocením, a to v celkové výši 6 mil. Kč. V souvislosti s výše uvedeným dochází k navýšení alokace programu o 1 mil. Kč. Předpokládaná výše alokovaných prostředků byla 5 mil. Kč, vzhledem k vysoké kvalitě předložených projektů byla hodnotitelskou komisí doporučená podpora projektů v celkové výši 6 mil Kč.

“Z celkového počtu 43 žádostí o dotace se v 25 případech jedná o kulturní památky a v 18 případech o památky místního významu. Mezi úspěšnými žadateli figurují obce, církev a fyzické osoby. Jednotlivé památky, jimž byla přiznána podpora, se nacházejí rovnoměrně po celém území Zlínského kraje, jsou dokladem jeho historie a dotvářejí jeho architektonický ráz i výraz krajiny,“ sdělila radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.

ŠKOLSTVÍ

Dotace školám a školským zařízením za rok 2020

V roce 2020 krajský úřad v přenesené působnosti rozepsal dotace školám a školským zařízením Zlínského kraje v celkové výši 8.697.040 tis. Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným krajem 2.896.917 tis. Kč, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 5.399.172 tis. Kč a soukromým školám a školským zařízením 400.951 tis. Kč. Dále byly poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 108.803 tis. Kč a účelové investiční dotace ve výši 397 tis. Kč.

IT A DIGITALIZACE

Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.

Zastupitelstvo stanovilo nové delegáty Spolku Bison, jedním z nich je bude náš pirátský radní pro digitalizaci Jiří Jaroš.

“Důvodem členství Zlínského kraje v tomto spolku je snaha řešit jednotnou platformu pro rozvoj a šíření open-source softwarů vytvářených veřejnou správou a poskytovat subjektům veřejné správy jistotu implementace prověřených a již fungujících softwarových řešení, včetně podpory, poradenství a přenosu zkušeností,” doplňuje Jiří Jaroš.

MLÁDEŽ A SPORT

Dotace na činnost a rozvoj mládežnického sportu

Tento program je stěžejní pro činnost mládežnického sportu, protože celková výše dotace činí 11 mil. Kč a je jím podpořeno 45 subjektů.

Individuální podpora mládeže a sportu v roce 2021

ZZK schválilo individuální podporu z oblasti Mládež a sport v celkové výši 4.450.000 Kč.

“Individuální podpora je určena na mimořádně významné akce a projekty s regionálním i nadregionálním významem, a zároveň pro další speciální účely v sekci Mládež a sport. Z podstatných akcí lze vyzdvihnout podporu projektu stavební úpravy šaten - Sportovní haly DATART ve Zlíně ve výši 2 mil. Kč,” uvedl Jiří Jaroš, radní pro mládež a sport.

Více informací z Kraje najdete ZDE.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články