Hana Ančincová: Podpořili jsme 11 vodohospodářských projektů obcí, finance půjdou na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod

26. srpna 2021
Hana Ančincová: Podpořili jsme 11 vodohospodářských projektů obcí, finance půjdou na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod

Rada kraje rozdělila finanční podporu 11 obcím a jednomu svazku obcí na podporu vodohospodářské infrastruktury. Obce si mezi sebou rozdělí dotace až ve výši 31,301 milionu korun.

"Podpořili jsme například projekty odkanalizování obcí Ořechov a Vážany, doplnění kanalizace v Traplicích, odkanalizování obce Hvozdná, prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka nebo využití nového zdroje vody v Komárnu. Původně jsme pro tento náš dotační program měli vyčleněno 10 milionů korun, vzhledem k vysoké kvalitě předložených projektů jsme však na základě doporučení hodnotitelské komise rozhodli o navýšení alokace programu o více než 20 milionů," uvedla Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje, zodpovědná za oblast životního prostředí.

Finanční prostředky v rozmezí od 50 tisíc až do 10 milionu obcím pomohou při realizaci projektů na zlepšení zásobování kvalitní pitnou vodou, poklesu vypouštěného znečištění, nebo zvýšení množství čištěných odpadních vod. O dotace mohly žádat všechny obce kraje do 2000 obyvatel, nebo svazky obcí, z kterých má každá do 2000 obyvatel. Dotace na projekty projednala Rada Zlínského kraje, která je doporučila krajskému zastupitelstvu ke schválení. Krajští zastupitelé budou přidělení dotací obcím schvalovat na zasedání 13. září.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články