Hana Ančincová: Zapojte se do konference Výzva pro sociální služby

8. listopadu 2021
Hana Ančincová: Zapojte se do konference Výzva pro sociální služby

Sociální služby Vsetín, p. o., pořádají ve spolupráci se Zlínským krajem a Českým vysokým učením technickým v Praze konferenci s názvem Výzva pro sociální služby aneb jak zapojit asistivní technologie do poskytování sociálních a zdravotnických služeb.

Konference se uskuteční ve středu 24. 11. 2021 od 9 do 16 hodin v kongresovém sále SPŠ Otrokovice. Vstupné je zdarma, kapacita akce je omezená.

O tom, jak Zlínský kraj rozšiřuje možnosti služeb v péči o osoby se specifickými potřebami, jsme psali v minulém článku.

Konference je realizována v rámci projektu Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji. Projekt má navrhnout, vyvinout, implementovat a ověřit inovativní systém, který zvýší bezpečí osob se zvláštními potřebami, kvalitu péče o ně a současně sníží náročnost pro osoby pečující jak v prostředí speciálních zařízení, tak v domácím prostředí. Projekt zvýší bezpečí a kvalitu poskytované zdravotní a ošetřovatelské péče v nemocničním prostředí, sociálních službách a následně v prostředí domácím. Cílem projektu je navíc ověřit, zda a jakým způsobem je možné s využitím moderních technologií zvýšit kvalitu i dostupnost péče, komfort pacienta a klienta, snížit pracovní zátěž personálu, zejména automatizací rutinních činností prováděných v rámci péče. Projekt je realizovaný od března 2020 a jeho ukončení je plánované na srpen 2022.

Co jsou asistivní technologie a k čemu jsou využívány?

Asistivní technologie jsou obecným, shrnujícím termínem pro asistivní, adaptivní a rehabilitační prostředky určené hendikepovaným lidem, který v sobě zahrnuje také proces jejich vybírání, umisťování a užívání. Jinými slovy, pod pojmem asistivní technologie chápeme jakýkoliv nástroj, zařízení, software nebo systém, využívající zpravidla moderní technologie (zejména senzory, aktuátory, informační a komunikační technologie) s cílem posílit, udržet nebo zlepšit funkční schopnosti jedinců se speciálními potřebami, a tím jim usnadnit každodenní život a zlepšit kvalitu jejich života, samostatnost a soběstačnost. Za jedince se speciálními potřebami jsou zde považováni senioři, zdravotně postižení a chronicky nemocní lidé.

Více informací o konferenci a její program najdete na webových stránkách kraje, nebo na webu projekty.sluzbyvsetin.cz, který také slouží pro registraci účastníků.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články