Report z dubnového zastupitelstva Zlínského kraje: Co prosadili pirátští radní?

Report z dubnového zastupitelstva Zlínského kraje: Co prosadili pirátští radní?

Zasedání krajského zastupitelstva 19.4.2021 bylo velmi intenzivní a obsahově bohaté. Přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího, co se pirátským radním podařilo prosadit.

<h1>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ</h1> <h2>Podpora akcí agrárních komor a turistického značení</h2>

Zlínský kraj podpořil tradiční akce agrárních komor - TOP Víno Slovácka, Chovatelský den a Dožínky.

"Kraj akce podporuje dlouhodobě a já pevně věřím, že dojde ke zmírnění epidemiologické situace a tyto akce se budou konat,” říká statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová odpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství.

<h2>Podpora zmírnění následků sucha v lesích</h2>

Zlínský kraj usiluje o zmírnění následků sucha v lesích. Usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest podpoří dotacemi v celkové výši 3,55 milionů korun. Dotace mohou žadatelé využít například na zřízení drenáže, propustky, protipožární nádržky a další opatření, která povedou k usměrňování odtoku a vsakování vody v lesích. Cílem programu je podpořit provádění lesnických činností, zvýšení odolnosti lesních porostů a zadržení vody v krajině.

<h1>SOCIÁLNÍ OBLAST</h1> <h2>Podpora sociálně zdravotních aktivit</h2>

Kraj podpořil v rámci rozvoje sociálních služeb činnosti související s reformou péče o duševní zdraví.

"Smyslem programu je podpořit takové aktivity, které vedou ke zlepšení zdravotního, fyzického a psychického stavu seniorů i osob se zdravotním postižením, posílení vztahů v rodinách a jejich soudržnosti, zvýšení motivace k dárcovství krve, zabezpečení bezbariérového prostředí,” doplňuje Hana Ančincová, odpovědná za sociální oblast.

<h1>KULTURA</h1> <h2>Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu</h2>

V 1. kole Programu na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu bylo v řádném termínu doručeno 77 žádostí, 1 žádost byla ze strany žadatele stornována. Členové hodnotící komise obodovali 76 žádostí s tím, že na základě přiděleného počtu bodů byla následně sestavena tabulka. V souladu s odst. 7.2 daného programu doporučila hodnotící komise RZK k podpoře 64 žádostí s krácením o 5 %. V daném programu bude vypsáno ještě 2. kolo, kde budou k dispozici 2 miliony korun. Žádosti se budou přijímat od 1. 7. 2021 do 9. 7. 2021 do 11:00 hodin - akce s termínem konání od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.

<h2>Individuální podpora pro mimořádně významné projekty na poli kultury pro rok 2021</h2>

"Projekty, které jsme již podpořili, nebo pro ně dotace navrhujeme, výrazně ovlivňují kulturní život v našem regionu a jsou s ním úzce spjaty. Navíc také korespondují se strategickými zájmy a cíli Zlínského kraje v oblasti uchování jeho nehmotného kulturního dědictví,“ sdělila krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.

Schválili jsme: * 2 000 000 korun pro Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na kulturní činnost v roce 2021 * 2 000 000 pro Městské divadlo Zlín (ke stejnému účelu) * 900 000 korun spolku Asociace českých filmových klubů na 47. Letní filmovou školu Uherské Hradiště * 350 000 korun spolku Regionální filmový fond na rozvoj a propagaci filmového průmyslu ve Zlínském kraji.

<h2>Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu</h2>

Orgánům kraje bylo předloženo ke schválení rozdělení dotací na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu u 43 projektů, jejichž žádosti úspěšně prošly hodnocením, a to v celkové výši 6 mil. Kč. V souvislosti s výše uvedeným dochází k navýšení alokace programu o 1 mil. Kč. Předpokládaná výše alokovaných prostředků byla 5 mil. Kč, vzhledem k vysoké kvalitě předložených projektů byla hodnotitelskou komisí doporučená podpora projektů v celkové výši 6 mil Kč.

"Z celkového počtu 43 žádostí o dotace se v 25 případech jedná o kulturní památky a v 18 případech o památky místního významu. Mezi úspěšnými žadateli figurují obce, církev a fyzické osoby. Jednotlivé památky, jimž byla přiznána podpora, se nacházejí rovnoměrně po celém území Zlínského kraje, jsou dokladem jeho historie a dotvářejí jeho architektonický ráz i výraz krajiny,“ sdělila radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.

<h1>ŠKOLSTVÍ</h1> <h2>Dotace školám a školským zařízením za rok 2020</h2>

V roce 2020 krajský úřad v přenesené působnosti rozepsal dotace školám a školským zařízením Zlínského kraje v celkové výši 8.697.040 tis. Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným krajem 2.896.917 tis. Kč, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 5.399.172 tis. Kč a soukromým školám a školským zařízením 400.951 tis. Kč. Dále byly poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 108.803 tis. Kč a účelové investiční dotace ve výši 397 tis. Kč.

<h1>IT A DIGITALIZACE</h1> <h2>Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.</h2>

Zastupitelstvo stanovilo nové delegáty Spolku Bison, jedním z nich je bude náš pirátský radní pro digitalizaci Jiří Jaroš.

“Důvodem členství Zlínského kraje v tomto spolku je snaha řešit jednotnou platformu pro rozvoj a šíření open-source softwarů vytvářených veřejnou správou a poskytovat subjektům veřejné správy jistotu implementace prověřených a již fungujících softwarových řešení, včetně podpory, poradenství a přenosu zkušeností,” doplňuje Jiří Jaroš.

<h1>MLÁDEŽ A SPORT</h1> <h2>Dotace na činnost a rozvoj mládežnického sportu</h2>

Tento program je stěžejní pro činnost mládežnického sportu, protože celková výše dotace činí 11 mil. Kč a je jím podpořeno 45 subjektů.

<h2>Individuální podpora mládeže a sportu v roce 2021</h2>

ZZK schválilo individuální podporu z oblasti Mládež a sport v celkové výši 4.450.000 Kč.

"Individuální podpora je určena na mimořádně významné akce a projekty s regionálním i nadregionálním významem, a zároveň pro další speciální účely v sekci Mládež a sport. Z podstatných akcí lze vyzdvihnout podporu projektu stavební úpravy šaten - Sportovní haly DATART ve Zlíně ve výši 2 mil. Kč," uvedl Jiří Jaroš, radní pro mládež a sport.

Více informací z Kraje najdete ZDE.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články