Sport

Školní kroužky, hřiště a férové dotace? To si zaslouží sport ve Zlínském kraji. Podpoříme sportovní vyžití u těch nejmenších, ale i seniorů.

Podporujeme sport a volnočasové aktivity napříč krajem

Sportování a volnočasové aktivity vnímáme jako výraznou prevenci sociálně patologických jevů a civilizačních chorob. Možnost sportovního vyžití musí být dostupná všem, především však dětem a mládeži. Ve všech obcích a městech by měl fungovat informační systém, který vyhodnotí zájem lidí o volnočasové aktivity, a naopak jim poskytne informace o již existujících možnostech. Je třeba pružně reagovat na skutečné potřeby a zájmy občanů.

Sportoviště musí sloužit široké veřejnosti, multifunkční sportovní haly je třeba budovat napříč krajem

Podporujeme výstavbu multifunkčních sportovních hal s hledištěm, které budou sloužit veřejnosti a více sportovním subjektům. Podporujeme dostupné, multifunkční a bezbariérové hřiště a sportoviště pro širokou veřejnost. Budeme také podporovat možnost využití sportovišť při školách pro využití veřejností, a tím zároveň rozvíjet roli škol jako komunitního centra. Jedním ze základních kritérií bude posouzení využitelnosti a užitných parametrů stavby na základě předložení stavebně-technického řešení minimálně ve stupni architektonické studie.

Podporujeme aktivní životní styl všech generací

Našim cílem je propagace a přímá podpora sportování a zdravého životního stylu bez rozdílu věku, sociálního postavení a fyzického omezení, a to především v místě bydliště. Zasadíme se o podporu profesionálních, ale především amatérských sportů, akcí a závodů.

Zprůhledníme dotační systém v oblasti sportu

Chceme najít spravedlivou cestu pro rozdělování společných peněz ve spolupráci se samotnými žadateli. Vytvoříme jasnou metodiku pro výběr projektů a zveřejníme výsledky s hodnocením. Současně zřídíme mapu podpořených projektů s vyčíslením podpory, aby měla veřejnost a sportovní organizace přehled, kam kraj posílá své prostředky. Sport je primárně zábavou pro všechny, nikoliv jen pro pár vyvolených.

Vytvoříme mapu veřejně přístupných hřišť

Vytvoříme mapu hřišť pro děti, mládež i dospělé a dle ní vytipujeme místa, kde podobná zařízení obyvatelům kraje chybí, nebo tam jsou vhodná z hlediska turistických cest. Daná místa pak podpoříme dotačně ve spolupráci s místními samosprávami.

Podpoříme volnočasové aktivity a sportovní kroužky na školách

Možnost sportovního vyžití musí být dostupná všem dětem bez rozdílu věku či jejich finančních možností. Jako ideální způsob vnímáme školní kroužky a volnočasové aktivity zaměřené na sport. Vytvoříme grantový program na podporu mimoškolních aktivit, ze kterého se budou financovat odměny učitelů, trenérů a provozní náklady. Využijeme všech možností podpory činnosti skautů, dobrovolných hasičů a dalších volnočasových spolků.

Podpoříme sportování mládeže

Stávající podporu nasměrujeme více do menších klubů, které jsou pro zdravý rozvoj dětí nepostradatelné. Zároveň se budeme soustředit na oblasti kraje, kde tyto kluby nemají adekvátní zázemí. Podpoříme mládežnické oddíly, sportovní centra mládeže a zaštítíme soutěže a poháry v rámci kraje i mezi kraji.